ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ www.plus-outlet.bg

I. Обхват на действие

Чл. 1. (1) Настоящите общи условия се прилагат по отношение на всички потребители, които използват услугите или осъществяват всякаква друга дейност на Сайта.

(2) Използването на услугите, предлагани на Сайта, означава, че Потребителят е прочел и разбрал настоящите общи условия и е съгласен да ги спазва.

II. Сключване и прекратяване на Договора

Чл. 2. (1) Използването на услугите, предлагани на Сайта, изразява съгласието на Потребителя за сключване на Договора.

(2) Договорът се счита сключен от момента, в който Потребителят регистрира Акаунт чрез формата за регистрация на Сайта или от деня, в който започне по какъвто и да е начин да използва услугите, предоставяни чрез Сайта – което от двете настъпи първо.

(3) Договорът се сключва между Доставчика и Потребителя за неопределен период от време. Използването на Сайта означава, че Потребителят се е запознал и съгласил с всяко последващо изменение на настоящите Общи условия.

Чл. 3. (1) Потребителят може да прекрати Договора по всяко време, като изтрие своя Акаунт, ако има такъв създаден, на Сайта. В този случай Договорът ще се счита за прекратен след изтичането на 3 месеца от датата на изпълнение на последната поръчка, наредена от Потребителя.

(2) В случай, че Потребителят използва услуги без да има Акаунт на Сайта, Договорът се прекратява с изтичането на 3-месечен срок от изпълнението на последната услуга и всички данни за поръчките се изтриват поради съображения за сигурност на личните данни.

III. Предмет на Договора

Чл. 4. (1) Договорът за електронни услуги и логистика относно поръчка и доставка на стоки е договор, по силата на който Доставчикът предоставя електронни информационни услуги относно стоки и се задължава да съдейства и организира логистиката относно поръчки на Потребителя за закупуване на стоки от името и за сметка на Потребителя и да ги доставя на посочен от Потребителя адрес срещу възнаграждение.

(2) Доставчикът закупува стоките от Продавача от името и за сметка на Потребителя и собствеността върху стоките преминава директно от Продавача към Потребителя. Докато доставката бъде осъществена Доставчикът държи поръчаната стока за Потребителя.

(3) Доставчикът може да използва подизпълнители във връзка с изпълнението на задълженията си по Договора.

IV. Условия за ползване на Сайта

Чл. 5. (1) Сайтът може да бъде използван от физически лица, навършили 18-годишна възраст и от юридически лица.

(2) Използването на услугите, предлагани на сайта, с изключение на разглеждането на стоките, изисква предварителна регистрация на Потребителя.

(3) Потребител не може да регистрира повече от един Акаунт на Сайта.

Чл. 6. Използването на Сайта изисква наличието на инструменти, които позволяват достъп до интернет, включително програма, която позволява преглеждането на съдържанието на съответната интернет страница.

Чл. 7. (1) Потребителят трябва да попълни наличния на Сайта формуляр за регистрация, за да създаде Акаунт, като попълни най-малко всички задължителни полета.

(2) При регистрация Потребителят се задължава да посочи вярна информация и да не нарушава правата на трети лица.

(3) Потребителят няма право да избира и посочва потребителско име, което противоречи на морала и добрите нрави.

Чл. 8. (1) Създаването на Акаунт и ползването на електронни информационни услуги е безплатно.

(2) Платена е услугата логистика по закупуване на стоките от името и за сметка на Потребителя и доставката им.

V. Нареждане за поръчка на стока

Чл. 8. (1) За да нареди поръчка на стока, Потребителят следва точно и подробно да попълни формата за поръчка на Сайта, като индивидуализира исканата от него стока по недвусмислен начин и да заплати цената на поръчката по един от указаните на Сайта начини. Поръчката се счита наредена от момента на индивидуализация на стоката и заплащане на цената на поръчката.

(2) Начините за плащане на поръчката са изрично посочени на Сайта, а цената на поръчката се формира от сбора на продажната цена на стоката от Продавача, съответен процент комисионна на Доставчика и сумата за покриване на разходите по доставката на стоката до посочения от Потребителя адрес. Процента комисионна, който представлява възнаграждението на Доставчика за извършване на услугата, е обявен и се довежда до знанието на Потребителя при попълването на формата за поръчката на Сайта.

(3) Веднъж наредена, поръчката не може да бъде едностранно отменена от страна на Потребителя.

(4) Стоките, които могат да бъдат обект на поръчка и доставка са описани и класифицирани на Сайта по отделни категории с общи и/или сходни характеристики.

(5) Чрез нареждането на поръчката Потребителят изразява съгласие относно вида и качеството на стоката.

(6) Всички промоции и намаления се определят от Сайта и може да бъдат променени по всяко време.  Всички намаления са валидни, само, ако поръчката е приета от системата с намаление и то е отразено в онлайн разписката на поръчката. В случай че, Потребителят е в процес на завършване на поръчката, и промоциите и намаленията се променят, Потребителя има право до 1 час, след като се направи поръчката, да се свърже с екипа на Сайта и да уведоми, че иска намалението да му се отрази. Сайтът си запазва правото да отказва подобно намаление.

(7) Сайтът не предлага опция преглед и проба на поръчките, тъй като всеки клиент има възможност да върне продуктите, които е закупил в рамките на 14 дни. 

(8) Ако клиентът желае да си вземе поръчката от нашия офис, това трябва да стане с предварителна уговорка за ден и час.  Добавяне на други дрехи, проба на дрехи (съблекалня не е налична и в офиса няма такива условия) или правене на промени по поръчката не са възможни. Ако клиентът желае да добави допълнителни продукти, това трябва да стане с нова поръчка, която ще е готова за взимане след един работен ден.  Поръчките се взимат опаковани в куриерски пликове. Плащането се извършва по банков път с ППП на куриерска фирма.

(9) Връщане на продукти в офиса е възможно само с предварителна уговорка и уточнени продукти за връщане и сума за възстановяване.  Преди да се върнат артикули или цяла поръчка, трябва да бъдат спазени стъпките за връщане.  Замяна за други дрехи не се предлага в офиса на Сайта, всички желани продукти трябва да бъдат поръчани чрез онлайн поръчка.

(10) Сайтът си запазва правото да изисква предварително плащане по банков път на поръчка която надвишава 100 лв. Клиента има право да върне продукти в рамките на 14 дни от получаване.

VI. Права и задължения на Потребителя

Чл. 9. (1) Потребителят има право да:

т. 1. разглежда стоките, които могат да бъдат обект на доставка;

т. 2. нарежда поръчки по реда на чл. 8 от настоящите Общи условия;

т. 3. се информира във всеки един момент за състоянието на направените от него поръчки;

т. 4. получи поръчаната стока на заявения от него адрес.

(2) Потребителят се задължава да:

т. 1. действа в съответствие с настоящите Общи условия;

т. 2. не използват Акаунтите на други потребители, да не предоставят своя Акаунт за ползване от други лица, както и да пази в тайна паролата на Акаунта си;

т. 3. изпълнява точно и навременно задълженията си към Доставчика във връзка с направените поръчки, както и да дава точни нареждания при поръчка на стока;

т. 4 плати цената на поръчката по указания на Сайта начин;

т. 5. не разпространява, променя, редактира, прехвърля, копира, предава, публикува, излага, възпроизвежда, репродуцира, създава вторични материали, продава или по какъвто и да е друг начин използва съдържание на Сайта без изричното писмено разрешение на Доставчика.

VII. Прекратяване и спиране на услугите

Чл. 10. Доставчикът си запазва правото да прекрати предлагането на услуги чрез използване на Сайта на Потребител, блокирайки достъпа му до неговия Акаунт, в случай че:

т. 1 действията му нарушават настоящите Общи условия;

т. 2 действията му вредят по какъвто и да е друг начин на другите потребители или на Доставчика;

т. 3 Потребителят публикува съдържание с негативно влияние върху репутацията на Доставчика или функционирането на Сайта.

Чл. 11. Доставчикът си запазва правото да премахва съдържание, което е незаконно, обидно, невярно, не съответства на законовите клаузи, разпространява насилие, омраза, нарушава моралните норми и добрите нрави или е в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът може да премахне такова съдържание и/или да блокира Акаунта на Потребител, който публикува подобно съдържание.

Чл. 12. (1) Доставчикът си запазва правото временно да блокира Акаунт на Потребител или достъпа му до определени услуги, в случай че открие, че безопасността на Акаунта му е подложена на риск. Доставчикът може да накара Потребителя да промени паролата си, за да използва Сайта.

(2) В случай че Доставчикът блокира Акаунта на Потребител - Потребителят трябва да получи предварително съгласие от Доставчика, за да си създаде нов Акаунт.

Чл. 13. При нарушение на чл. 5, ал. 3 от настоящите Общи условия, Доставчикът има правото да заличи последващите Акаунти, като остави само първия регистриран Акаунт.

VIII. Отговорност на Доставчика

Чл. 14. (1) Доставчикът изпълнява поръчката така, както е наредена и не носи отговорност за качество, безопасността или законността на стоките, поръчани от Потребителите, както и за валидността и верността на информацията, предоставяна от Потребителите.

(2) Доставчикът не носи отговорност за възможна разлика в цвета на стоките, дължаща се на независещи от него фактори, като напр. разлики в качеството на образа на екраните на ползваните от Потребителите устройства, неточно изображение, предоставено от производителя на стоката или от Продавача и др.

Чл. 15. (1) Доставчикът не носи отговорност за претърпените вреди и пропуснатите ползи, както и за неимуществени вреди, произтекли от използването на Сайта.

(2) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера или хардуера, телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, причинени при използване на Сайта.

(3) Съветите, консултациите и помощта, която Потребителите получават от представители на Доставчика във връзка с ползването на предлаганите услуги не могат да бъдат основание за ангажиране отговорността на Доставчика.

Чл. 16. (1) Собствеността и рискът върху поръчаните стоки преминават върху Потребителя от момента на закупуването им от името и за сметка на Потребителя чрез Доставчика.

(2) Доставчикът не отговаря за изгубването, погиването или повреждането на поръчаните стоки, освен ако горното не се дължи на собственото му умишлено поведение или на действията му при груба небрежност.

(3) Ал. 2 се прилага съответно и за вредите, които се дължат на забава при изпълнение на доставката.

(4) Доставчикът никога не отговаря ако неизпълнението се дължи на непреодолима сила, случайно събитие, на качествата на стоката или на неподходяща опаковка.

Чл. 17. Доставчикът уведомява Потребителя в разумен срок за настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 16 на посочения от Потребителя при създаването на Акаунта електронен адрес.

Чл. 18. Доставчикът не носи отговорност за публикациите в социалните медии, страниците на сайта, онлайн форуми или други медии на Сайта.

IX. Защита на личните данни

Чл. 19. (1) Потребителят приема личните му данни да бъдат обработени от Доставчика.

(2) Личните данни, посочени от Потребителя се събират и обработват от Доставчика съгласно приложимите законови разпоредби.

Чл. 20. Потребителят се съгласява да получава системна информация за препятствия, промени или технически повреди в работата на Сайта, както и друга информация, включително и рекламна от Доставчика и негови партньори на електронния адрес, посочен от Потребителя при регистрирането на Акаунта.

X. Рекламации

Чл. 21. (1) В случай, че услугата не бъде изпълнена от Доставчика или не бъде изпълнена съгласно настоящите разпоредби, Потребителят следва да подаде рекламация в електронна форма или чрез писмо по адреса за кореспонденция на Доставчика. Рекламацията трябва да съдържа най-малко безспорна индивидуализация на Потребителя (потребителско име, електронен адрес, три имена/фирма/наименование, ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, адрес) и подробно описание на фактите.

(2) Рекламацията се подава в 14-дневен срок от узнаване на настъпването на основанието за нея, но не по-късно от 1-месечен срок от настъпването на основанието.

(3) Доставчикът може да се свърже с Потребителя за допълване на рекламацията ако счете, че първоначално представените данни се недостатъчни.

(4) Доставчикът се произнася по направената рекламация в разумен срок, но не по-късно от 3-месечен срок от получаването на рекламацията по ал. 1, респ. от получаване на допълнената рекламация по ал. 3. Отговорът се изпраща на електронния адрес на Потребителя, така както е посочен в рекламацията.

(5) Провеждането на рекламационното производство по настоящия член е абсолютна предпоставка за започването на съдебно производство при спор.

XI. Бисквитки (Cookies)

Използваме бисквитки на сайта, за да Ви улесним ползването на www.plus-outlet.bg, като Ви показваме таргетирани продукти и реклами.  По този начин, Вие лесно може да намерите продукти, които желаете да закупите от сайта.  Бисквитките се използват и за запазване на избрани продукти във Вашата кошница, така че, бързо и лесно Вие да имате достъп до нея, с цел по-късното им закупуване от сайта.  Бисквитките може да бъдат изключени от всеки потребител чрез неговия браузър (моля да се обърнете към ръковдството/помощ на браузъра за информация как да бъдат изключени бисквитките). В бисквитките не се запазват Ваши лични данни, не са свързани персонално с вас и не се използват, за да Ви идентифицират лично.  Бисквитките служат единствено за улеснение при пазаруването. Разрешаването на бисквитките не е задължително за правилното функциониране на сайта и за посещение на сайта, но ще Ви осигурни по-добро и по-лесно сърфиране. Може да блокирате или изтриете бисквитките, но някои функции на сайта може и да не работят правилно.

XII. Изменение на общите условия

Чл. 22. (1) Доставчикът може по всяко време едностранно да измени настоящите Общи условия чрез публикуване на изменените Общи условия на Сайта. Ако друго не е указано, промените влизат в сила от деня на публикуването на обновените Общи условия.

(2) Потребителят е длъжен при всяко влизане на Сайта да следи за промени в Общите условия. Ползването на услуги след публикуването на обновени Общи условия се счита за съгласие с направените от Доставчика изменения.

(3) В случай на несъгласие с изменените Общи условия, Потребителят е задължен да уведоми незабавно Доставчика, от който момент правоотношенията между страните се считат за прекратени, а Акаунтът на Потребителя се блокира.

(4) Вече направените поръчки се изпълняват по реда на Общите условия, които са били в сила към момента на нареждане на поръчката. Същото правило се прилага и в случаите по ал. 3.

ХIII. Компетентен съд и приложимо право

Чл. 23. Когато договорът не попада в обхвата на чл. 15-17 от Регламент 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, компетентни да разрешат спор между Доставчика и Потребител са съдилищата на Република България.

Чл. 24. Приложимото право в отношенията между Доставчика и Потребителя е правото на Република България.

XIV. Съобщения

Чл. 25. Страните изпращат съобщения една на друга на посочените от тях електронни адреси – за Доставчика това е електронният адрес, публикуван на Сайта, а за Потребителя – електронният адрес, посочен при регистрацията. Всички съобщения се считат за надлежно получени от момента на изпращането им на горепосочените електронни адреси. В тежест на получателя е да докаже, че поради техническа причина електронното съобщение не е постъпило на електронната му поща.

§ 1 Определения

Термините, използвани в тези Общи условия имат следния смисъл:

т. 1 „Сайт“ – интернет страницата намираща се на домейн www.plus-outlet.bg, както и всичките и под-страници.

т. 2 „Договор“ – договорът за електронни услуги и поръчка и доставка на стоки сключен между “PlusOutlet” ООД и Потребителя, спрямо който се прилагат настоящите Общи условия и с предмет, дефиниран в чл. 4 от настоящите Общи условия.

т. 3 „Потребител“ – всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите предоставяни чрез Сайта и/или, което се е регистрирало чрез формата за регистрация на Сайта.

т. 4 „Доставчик“ – „PlusOutlet“ ООД

т. 5 „Продавач“ – трето лице, от което Доставчикът закупува поръчаната стока от името и за сметка на Потребителя.

т. 6 „Акаунт“ - сбор от данни на Потребителя с уникално потребителско име и парола за вход. В акаунта се събират данни и информация за дейността на Потребителя на Сайта.

т. 7 „Непреодолима сила“ – непредотвратимо събитие, възникнало след нареждането на поръчката от страна на Потребителя, което прави точното изпълнение на поръчката невъзможно или изключително трудно, или водещо до прекомерни допълнителни разходи.

т. 8 „Случайно събитие“ – събитие, което макар да е предотвратимо ако би било предвидено, поради своя характер и моментното развитие на науката и техниката е непредвидимо при полагане на грижата на добрия търговец, и което прави точното изпълнение на поръчката невъзможно или изключително трудно, или водещо до прекомерни допълнителни разходи.